• Post author:
  • Post last modified:2021.04.25.

Szervezeti és működési szabályzat


A Sudár Regatta Osztály, mint a Magyar Vitorlás Szövetség szervezeti egysége, az MVSZ Elnöksége által jóváhagyandó határozat alapján öntevékeny szervezet, mely muködését az MVSZ jóváhagyó nyilatkozatával kezdi meg.
Az Osztály természetes és jogi személyek társulása, akik elfogadják az Osztály célkituzéseit és hajlandók ezek elérését elomozdítani és az osztály munkájában résztvenni.

Általános rendelkezések:

Az osztály neve: Sudár Regatta
Az osztály megjelölése, megkülönbözteto jele:

Az osztály célja és tevékenysége az osztály kialakítása és ápolása, valamint az egységes technikai feltételek szerinti versenyzés.

Az osztály tagsága:

Az osztály tagja lehet bármely természetes és jogi személy akinek a tulajdonában az “”Sudár Regatta”” osztályeloírásainak megfelelo hajó van, vagy ilyen hajóval versenyezni kíván, elfogadja az osztály szervezeti és muködési szabályzatát és belépési szándékát a belépési nyilatkozat aláírásával kifejezésre juttatja.

Egy hajóhoz kötötten több osztály tag is lehet, azonban hajónként egy fot illeti meg a szavazati jog, ez a szavazati joggal rendelkezo tag vagy a hajó tulajdonosa, vagy annak meghatalmazottja, jogi személy esetében a (társaság vagy egyesület) vezetoje, meghatalmazottja.

A tagok jogai:

Tanácskozási és szavazati joggal részt vehetnek az osztály közgyulésein és egyéb rendezvényein.
Az osztály vezetoségét közvetlenül választják egymás közül négy évente az olimpia évében. Az osztály tagjai az osztály tisztségviseloivé választhatók.

A tagok kötelezettségei:

A Szervezeti és Muködési Szabályzatnak megfeleloen részt venni az osztály céljainak elérését szolgáló rendezvényeken.
Az osztályeloírásban foglaltak maradéktalan betartása.

A tagság megszűnése:

Természetes személy halála esetén, jogi személy megszunésekor.
Írásban bejelentett kilépéssel.
Kizárással, ha a tag felszólítás ellenére sem tesz eleget az alapszabályban foglalt kötelezettségeinek.

Az osztály szervezete:

Az osztály legfobb szerve az Elnökség.
Az Elnökség tagja az Osztálykapitány, az Osztályfelméro, és egy a tagság által választott személy.
Az Elnökség csak teljes létszámban határozatképes.
Az Elnökség évente legalább egyszer köteles Osztálygyulést összehívni és tájékoztatni a tagságot a hajóosztályt érinto kérdésekrol.
Az osztálygyulést soron kívül össze kell hívnia az osztálykapitánynak, ha azt a tagok legalább fele az ok megjelölésével írásban kéri.
Kétharmados szótöbbség kell az osztálykapitány, osztályfelméro és az elnökség harmadik tagjának megválasztása és visszahívása, valamint az osztályeloírás jóváhagyása és megváltoztatása kérdésében.
Az osztálykapitány az osztály ügyintézoje és képviseloje egy személyben. Két kormányosértekezlet között intézi és szervezi az osztály tevékenységét. Kapcsolatot tart a MVSZ és az osztály között, valamint tájékoztatja a tagságot az osztályt érinto változásokról.

A versenyzés:

Abszolút, elonyszámok nélkül, a versenyrendezoség által eloírt hajók között.

Díjazás:

Az adott versenyt rendezo egyesület eloírásai szerint.
Az egyéb itt nem említett kérdésekben a Magyar Vitorlás Szövetség vonatkozó rendelkezései és iránymutatása a mérvadó.

2001. március 20.

Osztálykapitány:

Pál Gaszton
Telefon: 06 30 280 3654

Osztályfelmérő:

Toronyi Bence
Telefon: 06 20 913 86 28